Domů / Ochrana osobních údajů
Kontakty

Infolinka: +420 776 693 482

Po-Pá 7.00-14.00

Email: info@aaaprodum.cz

 

Ostatní informace

   

 

 

 

        

 

    

 

 

Ochrana osobních údajů

V e-shopu aaaprodum.cz věnujeme zabezpečení Vašich osobních dat zvýšenou pozornost. Pomocí účinných zabezpečovacích technologií jsou veškeré Vámi poskytnuté údaje chráněny proti odcizení. Jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu na chráněných serverech, které se nacházejí na území ČR. Přístup k nim je zabezpečen jak na úrovni fyzické, tak softwarové a to několikanásobným jištěním.

Údaje, které registrujeme v souvislosti s Vaší osobou nám slouží výhradně k vyřízení objednávky a k tvorbě obchodních nabídek. Mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti či organizace, váš e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, případně další údaje, které jsou potřebné k úspěšnému dokončení výše uvedeného.

Internetové stránky provozované společností AAA pro dům s.r.o. mohou registrovat některé údaje technického charakteru jako jsou IP adresa, čas přístupu, místo přístupu, užité SW a HW prostředky a další technické údaje. Tyto slouží výhradně k analýze a sledování trendů chování našich návštěvníků.

Jsme si plně vědomi zákonných úprav ochrany osobních údajů a proto postupujeme dle platné legislativy ČR a závazných směrnic EU. Zejména zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Rovněž směrnicí evropského parlamentu a rady 97 / 7 / ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Veškeré dotazy ohledně ochrany osobních údajů zodpovíme na adrese info@aaaprodum.cz

GDPR - POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Společnost AAA Pro dům s.r.o. IČO: 03651797, se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 235418, www.aaaprodum.cz, e-mail.: info@aaaprodum.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje své zákazníky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) o způsobu a rozsahu zpracovávání jejich osobních údajů. Toto poučení se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků Správce

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.